BASHEER CV

Your Friend and Partner

 • Categories

 • Twitter

  • മലപ്പുറം പെങ്കുട്ട്യോൾ ഡാ! fb.me/2rgEgpr1s 5 days ago
  • 'തിളങ്ങുന്ന ഗോലികൾ' (ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ)എന്ന പുസ്തകം ആവശ്യമുള്ളവർ 703406 6000 എന്ന വാട്സ് അപ് നമ്പരിലോ ഇവിടെ... fb.me/1nbLWYzFR 6 days ago
  • മെട്രോ വാക്കുപാലിക്കുക #കുമ്മനാന 6 days ago
  • "മമ്മൂട്ടി" ചരിത്രം :: "ഞമ്മളെ നാട്ടില്, ന്റെ ക്കാക്കാ, മന്സന്മാരെക്കാളും കൂടുതല്‍ ഡ്രൈവര്‍മാരാ" എന്ന് കണ്ടു... fb.me/OHe3mNcD 6 days ago
  • കേട്ടാൽ തോന്നും എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡാൻസാണ് ആ പെങ്കുട്ട്യോള് ഫ്ളാഷിയത് എന്ന്! 6 days ago
  • മരിച്ചൊരു പുസ്തകമായി പുനർജനിക്കണം. എന്റെ മണമുള്ള വാക്കുകൾ നിന്റെ വിരലടയാള ത്താൽ മായണം. നാം പരസ്പരം... fb.me/8dlGJPlZd 6 days ago
  • ഒന്നൊന്നായി പിന്നാലെയെത്തുന്ന സങ്കടത്തിരകൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ ഉയർത്തുന്ന പുലിമുട്ടാണ് നിർവികാരത. #സീവീ 1 week ago
  • പുറപ്പാടിൽ നിന്ന് 1 week ago
  • ഒന്നും സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ വിലയാണ് നിഷ്കപട സ്നേഹം. #സീവീ 1 week ago
  • ഇന്നലെ കാറിൽ ഇരുന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നബിദിന റാലിയിൽ കുടുങ്ങി. മിഠായിയും പായസവും കിട്ടി. 'കാഫ് മല" രീതിയിൽ കേട്ട... fb.me/wHUNJzev 1 week ago
 • Mail Me

Sharia-compliant Islamic Banking in India, a wealthy proposition

Posted by cvbasheer on January 20, 2010


Globally, Islamic finance is estimated to be worth about $300 billion, growing at 20% annually. With this growth, the need for Shariah compliant financial products has also increased. The product offerings are similar to normal banking products; however the main difference is that the funds collected are not for the purpose of accumulating/ paying interest or invested in any negative businesses that harm morality of the society. The basic principle of Islamic banking is the prohibition of interest.

India with a 13% Muslim population, the highest in a non-Islamic country, should have been in the forefront of Islamic banking initiatives, but it is yet to be permitted here. It will hugely benefit the Indian economy by attracting investments from the cash rich Middle Eastern economies on the lookout for new investment destinations. Five Indian companies, Reliance Industries, Infosys Technologies Wipro, Tata Motors and Satyam Computer Services figure in the Standard & Poors BRIC Shariah Index.

Under Islamic banking, the conditions for investing in shares are:
1. It is not permissible to acquire the shares of the companies providing financial services on interest, like conventional banks, insurance companies, or the companies involved in some other business not approved by the Shariah, such as companies manufacturing, selling or offering liquors, pork haram (prohibited) meat, or involved in gambling, night club activities, pornography, gold trading, advertising and media (with the exception of newspapers).
2. If the main business of the companies is halal (lawful), like automobiles, textiles etc, but they deposit their surplus amounts in an interest-bearing account or borrow money on interest, the shareholder disapprove such dealings.
3. If income from interest-bearing accounts is included in the income of the company, the proportion of such income in the dividend paid to the shareholder must be given to charity, and must not be retained by investor.
4. The shares of a company are negotiable only if the company owns some illiquid assets. If all the assets of a company are in liquid form, i.e. in the form of money, they cannot be purchased or sold except on par value, because in this case the share represents money only and the money cannot be traded in except at par.
5. For companies whose main activity is not un-Islamic but a part of their income is not purely Islamic or a minor part of it comes from un-Islamic activities are prohibited, for example hotel, sugar, entertainment etc.

Once companies are chosen from the above criteria, further screening is done on the basis of following financial ratios:
Exclude companies if Total Debt divided by Trailing 12-Month Average Market Capitalization is greater than or equal to 33%.
Exclude companies if the sum of Cash and Interest Bearing Securities divided by Trailing 12-Month Average Market Capitalization is greater than or equal to 33%.
Exclude companies if Accounts Receivables divided by Total Assets is greater than or equal to 45%.

For profits made through capital gains, the accepted rule is that if requirements of the halal shares are observed, then most of the assets of the company are halal, and a very small proportion of its assets may have been created by the income of interest, so the whole price of the share therefore, may be taken as the price of the halal assets only.

The real estate sector is attracting investment from Middle East, as fund raising has got difficult in this sector. Around 50% of Indian stocks are believed to be Shariah complaint, but very few companies realize the potential., which is primarily due to non-availability of data on Shariah based investment appetite among local Muslims. Investors, local as well as global, will find Indian stock market a better place to invest, and sectors like IT, pharmaceuticals, automobile, energy, cement, steel and mining to choose from. Thus Islamic investment options available in India are wider and much better than the availability of the same in many Islamic countries

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: