BASHEER CV

Your Friend and Partner

 • Categories

 • Twitter

  • മരിച്ചുപോയവരൊക്കെ നല്ലവരായിരുന്നു. അതു കൊണ്ടാണല്ലോ അവർ മരിച്ചു പോയത് .! 11 minutes ago
  • അനാഥ ശാലയിലെ കുട്ടികൾക്ക് കറിയിൽ അരക്കാനാണ് ഉസ്താദിന്റെ പാർട്ടിക്കാർ അഞ്ച് ലക്ഷം തേങ്ങ പിരിച്ചെടുക്കാൻ ഉള്ള കാമ്പെ… twitter.com/i/web/status/1… 3 hours ago
  • മുഹമ്മദ് മൻസൂർ ബഷാറത്ത് അലി ഖാൻ കെ. എം ജോസഫ് എന്നിവരെ ജഡ്ജിമാരായി നിയമിക്കാനുള്ള കൊളീജിയം ശിപാർശകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാ… twitter.com/i/web/status/1… 3 hours ago
  • നാട്ടിലെ പരസ്പര സഹായ ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കാന്‍ പള്ളീലച്ചനെ കൊണ്ടു വന്നു. കര്‍മ്മം കഴിഞ്ഞ ഉടന്‍ ക്ലബിന്റെ പ്രവ… twitter.com/i/web/status/1… 15 hours ago
  • "ഞങ്ങള്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മാത്രമായി കര്‍ത്താവ് ചിലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്" "അതെന്നതാടീ സൂസീ?" "നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയല്‍ക്… twitter.com/i/web/status/1… 17 hours ago
  • ചിലതൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നത് നല്ലതിനു വേണ്ടിയാവാം. ഉദാഹരണം "സങ്കടം" 17 hours ago
  • കടന്നു പോയ പേരുകള്‍! പഞ്ച നക്ഷത്ര പ്രസവാശുപത്രി വ്യാപാരം വ്യാപകമാകുന്നതിനു ദശാബ്ദങ്ങള്‍ക്ക് മുന്പ് വയറ്റാട്ടി ജാ… twitter.com/i/web/status/1… 1 day ago
  • ചില മനുഷ്യര്‍ കറിയുപ്പ് പോലെയാണ്. അവരുടെ സാന്നിധ്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കുക പോലുമില്ല. അവരില്ലെങ്കില്‍ ഒരു രുചിയുമില്ല! 1 day ago
  • തിളങ്ങുന്ന ഗോലികൾ || ബഷീർ സിവി --------------------------------- അൻവരികൾ : വായിച്ച പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വരികൾ ——… twitter.com/i/web/status/1… 2 days ago
  • കുട്ടികൾ അധ്യാപകനെ മുറുകെ പിടിച്ചത് അവർ നൽകുന്ന വിജ്ഞാനം കൊണ്ടല്ല, സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. 2 days ago
 • Mail Me

How to stay alert and healthy while fasting – Gulf News

Posted by hidayathfund on August 17, 2010


Nothing is worse than a person who fills his stomach. It should be enough for the son of Adam to have a few bites to satisfy his hunger. If he wishes more, it should be: One-third for his food, one-third for his liquids, and one-third for his breath.” (Prophet Mohammad, PBUH)

At the outset, ADFCA wishes all Gulf News readers a most graceful Ramadan, filled with inner and outer peace and contentment.

For the Authority, the ideal observance of the fasting month by the people complements its efforts to ensure food safety. But most people tend to spoil the occasion by excessive food consumption and unhealthy dietary habits.

Time-tested Islamic guidelines and empirically proven modern food sciences both prohibit overeating and promote moderation in food intake. In fact; if there is one word that describes the vision of Islam on all issues, that is moderation; Islam is the middle path.

Ramadan is the time to bring about that vital change in our lives which we have been postponing for far too long: a start to healthy eating habits. The month for better spiritual health must also be the period to attain better physical and mental health.

This week, we attempt to answer a set of frequently asked questions.

What are the essential factors related to eating habits and lifestyle to be taken care of during Ramadan?

 • Ensure sufficient intake of water and fluids.
 • Include all food groups (carbohydrates, proteins, vitamins etc) in your daily food intake.
 • Ensure sufficient (and never excessive) calorie intake.
 • Make sure you include appropriate amounts of fruit and vegetables, wholegrains, wholewheat bread, low-fat milk and yogurt in your diet.
 • End your fast on time and eat your suhour late. Start your iftar with two to three dates or a glass of low-fat milk, or warm sweet juice.
 • Include more slow-digesting (complex carbohydrates) and food containing fibre rather than fast-digesting food (simple carbohydrates).
 • Try to exercise for at least 30 minutes every day and remain active throughout the day.

What are the eating habits to be avoided during Ramadan?

 • Avoid fatty and fried food.
 • Avoid excessive intake of sugar, salt and pickles.
 • Reduce intake of red meat.
 • Do not eat heavy food between iftar and suhour.
 • Avoid eating quickly.
 • Reduce caffeine and soda intake.
 • Avoid drinking tea soon after iftar.
 • Avoid iced or very hot beverages.
 • Reduce fast food intake.
 • Avoid overeating at all times.
 • Avoid or quit smoking.

What are the basic food safety measures to be aware of during Ramadan?

Take care of the following while shopping for food products, transporting them, storing them as well as cleaning food preparation areas to avoid food poisoning and contamination.

 • Read the food label carefully and pay attention to the expiry date before purchase.
 • Buy frozen and refrigerated food at the very end of your shopping trip so they continue to be preserved at the required temperature and in the right conditions.
 • While buying canned food, avoid bulging, dented, leaky or rusty cans.
 • While shopping, do not mix food products with chemical materials, such as detergents and pesticides.
 • Rushing home with the purchased food items is the best way to avoid rotten food, especially in the summer.
 • Store chilled, frozen, dried and canned food in their appropriate places right away.
 • Canned and dried food should be kept in dry places with good ventilation and away from sunlight.
 • Store meat and frozen products in the freezer before the ice begins to melt.
 • Separate ready-to-eat food from raw food items, be they meat, vegetables or any other products.
 • Transfer food to clean, dry, and easy to wash containers, sealed or covered with tinfoil or plastic.
 • Avoid storing warm food in the refrigerator and cool it outside so the temperature inside the refrigerator does not rise.
 • Defrost frozen food in a microwave oven or on the lowest shelf of the refrigerator and never at room temperature.
 • Make sure all food items in the refrigerator are covered and never left open.
 • Do not fill the refrigerator with too much food, to allow adequate and free flow of cool air, ensuring the safety of the food inside.
 • Do not keep cooked food inside a refrigerator for more than three to five days to avoid rotting or bacterial growth.
 • Store food for freezing in small containers for quick and easy defrosting.
 • While freezing food (especially meat), pack it tightly and note the date on which you freeze it.
 • Always wash your hands before preparing and consuming food.
 • Wash the entire surface and utensils used to prepare food (especially if it is oily food) with warm water and soap.
 • Clean the refrigerator and its shelves and storage spaces in the kitchen regularly to remove crumbs and fluids that serve as fertile grounds for bacterial growth.
 • Meat, especially chopped meat, should be cooked very well so its juices turn clear and the meat is free from a pink colour .
 • Do not use cutting boards for meat and poultry to cut vegetables and avoid cross-contamination.

Can you explain about slow-digesting foods?

Slow-digesting foods are foods that contain grains and seeds such as barley, wheat, oats, semolina, beans, lentils, wholemeal flour, and unpolished rice. These are called complex carbohydrates.

Wholewheat, grains, seeds, vegetables (like green beans, peas and spinach), fruit with skin, dried fruit (such as dried apricots, figs, prunes, and almonds) are all examples of food containing fibre. Fast-burning foods are foods that contain ingredients such as sugar and white flour. They are called refined carbohydrates.

What are the causes of common physical discomfort such as indigestion during Ramadan?

Some common physical discomforts during Ramadan and their causes:

Indigestion: Excessive intake of food — especially of fatty and spicy foods and carbonated drinks, is the principal cause of indigestion that people may complain of during Ramadan. Lack of adequate sleep may also be a factor.

Constipation: Excessive intake of too much processed foods and a lack of fibre-containing foods and water in the diet are the main reasons. Fibre-rich food and the required amount of water and other fluids will cure this .

Lethargy: It is also caused by the consumption of heavy, fatty and starchy food in high quantities as well as insufficient sleep.

Headache: A headache during Ramadan is usually because of insufficient sleep and excessive physical activity.

Muscle cramps: Muscle cramps during Ramadan result from insufficient intake of calcium, magnesium and potassium. The solution is to include food rich in calcium, magnesium and potassium. Food rich in calcium includes broccoli, kidney beans, okra, parsnips, almonds, raisins, sesame seeds and dairy products.

Magnesium-rich foods include bran, brown rice, cornmeal, cheese, egg yolk, bananas, apples, dates, almonds, carrots, eggplant and cauliflower. Potassium-rich foods include cheese, apples, cantaloupe, apricots, pineapple, chicken, peanuts (groundnuts), cod, beet, cabbage, cucumber and green peppers.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: